facebook

Panorama Kruszwicka

kruszwica

BIP

kruszwica

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailXXVIII OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ Kruszwica – Kobylniki  2016

Warunkiem uczestnictwa w XXVIII Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 8-11 września 2016 jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

REGULAMIN

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń i związków twórczych.

Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie zestawie 4 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki A4) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na jednej płycie CD lub pendrivie (napisane w wordzie). Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy w 5 skompletowanych egzemplarzach (spiętych zszywaczem) dla 4 jurorów i redaktora almanachu poetyckiego. Tematyka prac jest dowolna. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem zawierającą na kartce formatu A4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 2002 r. nr 101 poz 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium".

 

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2016 r (decyduje data stempla pocztowego).
Adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
z dopiskiem „Konkurs poetycki XXVIII OLSP"

 

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 30 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w XXVIII OLSP. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim.

 W programie spotkań przewidujemy m.in.: ogłoszenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich placówkach oświatowych miasta i gminy Kruszwica, warsztaty i konsultacje poetyckie, warsztaty recytatorskie dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów", konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, koncert muzyczny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Uprzejmie informujemy, że udział w OLSP jest odpłatny i wynosi 180 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji XXVIII OLSP).
Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie ok. 10 czerwca 2016. Te osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach do 25 czerwca 2016 otrzymają zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w XXVIII OLSP.
Po otrzymaniu zaproszenia powinno się dokonać wpłaty 180 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia. Kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia trzeba będzie wysłać pod wskazany już wyżej adres KPCK do 20 lipca 2016 r. (włącznie). Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu.
W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału.Dotyczy to również pozostałych uczestników.
Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach.
Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy.
W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury.
Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (4 teksty, f. A4 w 5 egz.).
Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że Pałac w Kobylnikach nie posiada windy i tym samym nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich i osób niepełnosprawnych ruchowo. Podejście schodami (zbyt wiele stopni) na I i II piętro (zakwaterowanie uczestników) może okazać się dla niektórych zbyt trudne.
Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające więcej niż 4 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, a nie godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu okaże się, że wiersze były wcześniej publikowane, nagrodzone lub są plagiatem, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w OLSP. Informacji o konkursie udziela:
koordynator projektu – Krystyna Wulert
tel. 52 585 15 01 - 03
kom. 692 315 658
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 ........................................................................................................................................................................................................

III MIEJSKO-GMINNY KONKURS POETYCKI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „STROFY ZNAD GOPŁA"
ORGANIZOWANY W RAMACH
XXVIII OGÓLNOPOLSKICH LITERACKICH SPOTKAŃ POKOLEŃ
KRUSZWICA-KOBYLNIKI 2016

Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy

 Współorganizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit" w Kruszwicy
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze"
REGULAMIN KONKURSU

 I. Cele konkursu:
• promocja młodych twórców,
• pobudzanie wrażliwości poetyckiej,
• inspirowanie do aktywności twórczej,
• rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.

II Zasady konkursu:
• Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat (z terenu miasta
i gminy Kruszwica).
• Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce formatu A4, w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy). Zestawy wierszy (dla trzech jurorów) należy spiąć za pomocą zszywacza.
• Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Tematyka wierszy jest dowolna. Mile widziany będzie tekst dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone na konkursu muszą stanowić pracę własną autora i nie mogą być wcześniej oceniane i nagradzane oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie
w języku polskim.
• W nadesłanym zestawie wierszy każdy tekst musi być opatrzony godłem (pseudonimem). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem. W kopercie na kartce formatu A4 trzeba podać dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, wiek autora, godło oraz dołączyć następującą treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu i publikację tekstów w czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium".

 III. Uwagi organizacyjne:
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów,
• w sprawach spornych niezawartych w regulaminie konkursu decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury,
• nadesłane zestawy niezgodne z zasadami regulaminu: zawierające więcej niż 3 teksty lub opisane danymi osobowymi, znakami nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie,
• ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 września 2016 podczas otwarcia XXVIII Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Pałacu w Kobylnikach,
• o wynikach konkursu organizatorzy powiadomią tylko laureatów (telefonicznie i mailem),
• jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze wiersze w trzech kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA: szkoły podstawowe,
II KATEGORIA: szkoły gimnazjalne,
III KATEGORIA: szkoły ponadgimnazjalne.

Teksty należy nadsyłać pocztą do 20 lipca 2015 roku na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego , ul. Rybacka 22
88-150 Kruszwica (wiersze można również dostarczyć osobiście do biblioteki)
z dopiskiem: Konkurs poetycki „Strofy znad Gopła" (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: koordynator XXVIII OLSP
Krystyna Wulert - KPCK, tel. 52 585 15 01 do 03, 692 315 658,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informację o konkursie można uzyskać na: blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy (http://bibliotekakruszwica.blogspot.com),
stronach internetowych: www.kruszwica.um.gov.pl, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit" w Kruszwicy (http://www.ckis-ziemowit.pl) oraz portalu Moja Kruszwica.pl

 

.............................................................................................................................................................................................................

19 listopada 2015 r. - promocja almanachu poetyckiego ,,Z kujawskiej chaty" w Bydgoszczy

 

 

*******************************************************************************************************************************

Zapraszamy do kupna almanachów poetyckich – pokłosia XXVII Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń ,, Z kujawskiej chaty".

Dostępne w budynku CKiS "Ziemowit" przy ul. Poznańskiej 17 ( w recepcji hotelowej).

***********************************************************************************************************************

XXVII OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ

KRUSZWICA-KOBYLNIKI 2015

 

CZWARTEK, 3 WRZEŚNIA
Pałac w Kobylnikach
godz. 18.00
Otwarcie XXVII Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń
• ogłoszenie wyników konkursów poetyckich i wręczenie nagród
• promocja almanachu poetyckiego pt. Z kujawskiej chaty
• wernisaż wystawy fotografii Łukasza Jankowskiego-Wojtczaka pt. I'ete indien
• koncert zespołu muzycznego Nie-Toperz...
• ogłoszenie konkursu na fraszkę
wstęp na zaproszenia

PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA
godz. 9.00
spotkania autorskie w szkołach i przedszkolach
miasta i gminy Kruszwica
godz. 14.00
Pałac w Kobylnikach
warsztaty poetyckie
prowadzenie: Wojciech Kass – poeta, eseista
Przemysław Dakowicz – poeta, eseista, krytyk literacki
wstęp wolny
godz. 18.00
Kawiarnia Pod Malwami w Kruszwicy
wieczór autorski Doroty Ryst
wstęp wolny
godz. 20.00
Wzgórze Zamkowe pod Mysią Wieżą
GWIAZDA WIECZORU: Jacek Kleyff z zespołem w składzie: Jerzy Słomiński, Jacek Mazurkiewicz
i Tomasz Jaśkiewicz
wstęp wolny

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA
Pałac w Kobylnikach
godz. 9.00
warsztaty poetyckie – ciąg dalszy
wstęp wolny
godz.15.00
Papusza moja miłość wykład Janiny Sikorskiej
dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
wstęp wolny
godz. 20.30
teren parku
prezentacje poetyckie przy ognisku i ogłoszenie wyników konkursu na fraszkę (teren parku)
wstęp wolny
NIEDZIELA, 6 WRZEŚNIA
Pałac w Kobylnikach
godz.10.00
indywidualne konsultacje recytatorskie
Sztuka mówienia własnych tekstów
prowadzenie: Mieczysław Franaszek – aktor teatralny i filmowy
wstęp wolny
godz. 13.30
podsumowanie i zakończenie XXVII OLSP

Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy
Współorganizatorzy:
Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze"

Patronat medialny:
Express Bydgoski, Miesięcznik Samorządowy Panorama Kruszwicka, Moja Kruszwica
Zadanie jest współfinansowane ze środków
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica.

 

 

*****************************************************************

II MIEJSKO-GMINNY KONKURS POETYCKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„STROFY ZNAD GOPŁA" ORGANIZOWANY W RAMACH

XXVII OGÓLNOPOLSKICH LITERACKICH SPOTKAŃ POKOLEŃ

KRUSZWICA–KOBYLNIKI 2015

Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy
Współorganizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit" w Kruszwicy
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze"

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:
• promocja młodych twórców,
• pobudzanie wrażliwości poetyckiej,
• inspirowanie do aktywności twórczej,
• rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.

II Zasady konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat z terenu miasta i gminy Kruszwica.
• Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce formatu A4, w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy).  Zestawy wierszy (dla trzech jurorów) należy spiąć za pomocą zszywacza.
• Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Tematyka wierszy jest dowolna. Mile widziany będzie tekst dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone na konkursu muszą stanowić pracę własną autora i nie mogą być wcześniej oceniane i nagradzane oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
• W nadesłanym zestawie wierszy każdy tekst należy opatrzyć godłem(pseudonimem).Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem. W kopercie na kartceformatu A4 trzeba podać dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numertelefonu, adres e-mail, wiek autora, godło oraz dołączyć następującą treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebykonkursu i publikację wybranych tekstów w czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium".

III. Uwagi organizacyjne:
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów,
• w sprawach spornych niezawartych w regulaminie konkursu decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury,
• nadesłane zestawy niezgodne z zasadami regulaminu: zawierające więcej niż 3 teksty lub opisane danymi osobowymi, znakami nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie,
• ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 3 września 2015 podczas otwarcia XXVII Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Pałacu w Kobylnikach,
• o wynikach konkursu organizatorzy powiadomią tylko laureatów (telefonicznie i listownie),
• jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze wiersze w trzech kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA: szkoły podstawowe,
II KATEGORIA: szkoły gimnazjalne,
III KATEGORIA: szkoły ponadgimnazjalne.

Teksty należy nadsyłać pocztą do 15 lipca 2015 roku na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Przybyszewskiego
ul. Rybacka 22
88-150 Kruszwica
(wiersze można również dostarczyć osobiście do biblioteki) z dopiskiem: Konkurs poetycki „Strofy znad Gopła" (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: koordynator XXVII OLSP Krystyna Wulert tel. 52 585 15 02, 692 315 65,e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informację o konkursie można uzyskać na blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy (http://bibliotekakruszwica.blogspot.com), na stronach internetowych: www.kruszwica.um.gov.pl,Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit" w Kruszwicy (http://www.ckis-ziemowit.pl) oraz portalu Moja Kruszwica.pl

 

                                       *********************************************************************

XXVII Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

Kruszwica - Kobylniki 3-6 września 2015

Warunkiem uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 3—6 września 2015 jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

Regulamin

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń i związków twórczych.
Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie 4 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce (wydruk komputerowy na formacie kartki a4) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na płycie cd. Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy w 5 skompletowanych egzemplarzach, spiętych zszywaczem. Tematyka prac jest dowolna. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem).
Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę sygnowaną tym samym godłem zawierającą na kartce formatu a4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz oświadczenie następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 2002 r. nr 101 poz 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium".

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
z dopiskiem „Konkurs poetycki XXVII OLSP".
Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 30 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w xxvii olsp. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim.
W programie spotkań przewidujemy m.in.: ogłoszenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich placówkach oświatowych miasta i gminy Kruszwica, warsztaty i konsultacje poetyckie, wykład pt. „Papusza moja miłość", warsztaty dla poetów „Sztuka mówienia własnych tekstów", konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, koncert muzyczny.
postanowienia końcowe:

Uprzejmie informujemy, że udział w olsp jest odpłatny i wynosi 160 złotych (kwota w całości będzie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów realizacji XXVII OLSP).

Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie ok. 10 czerwca 2015. Te osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach do 25 czerwca 2015 otrzymają zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w xxvii olsp.

Po otrzymaniu zaproszenia powinno się dokonać wpłaty 160 złotych na konto podane w karcie zgłoszenia. Kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia trzeba będzie wysłać pod wskazany już wyżej adres kpck do 20 lipca 2015 r. (włącznie). Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu.

W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania
nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy.

W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury.

Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (4 teksty, f. A4 w 5 egz.).

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Pałac nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Nadesłane zestawy niezgodne z założeniami regulaminu: zawierające więcej niż 4 wiersze lub podpisane danymi osobowymi, znakami, nie godłem nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

Jeśli po opublikowaniu tekstów w almanachu okaże się, że wiersze były wcześniej publikowane i nagrodzone, autor nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu kwalifikującego do udziału w olsp.
informacji o konkursie udziela:
koordynator projektu – Krystyna Wulert
tel. 52. 585 15 01, fax 52. 585 15 00
kom. 692 315 658
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane o konkursie można również uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit" w Kruszwicy, na blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy oraz portalu Moja Kruszwica.pl

 ****************************************************************************************************************

XXVI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

Kruszwica - Kobylniki 11 - 14 września 2014

 

26. OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ Kruszwica – Kobylniki 2014 - regulamin konkursu

Warunkiem uczestnictwa w 26. Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń, które odbywać się będą 11—14 września 2014 jest udział w konkursie poetyckim, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

Regulamin

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do stowarzyszeń i związków twórczych.

Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie 4. wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce w 5. egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis na formacie kartki a4) wraz z wersją elektorniczną dołączoną na płycie cd. Na konkurs należy nadesłać jeden zestaw wierszy, który musi być spięty. Tematyka prac jest dowolna. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora.
Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze muszą być napisane wyłącznie w języku polskim, każdy tekst winien być opatrzony godłem (pseudonimem).

Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem w kopercie – na kartce formatu a4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, godło oraz oświadczenie następującej
treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 2002r. nr 101 poz 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w pokonkursowym almanachu, czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2014 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz

z dopiskiem „Konkurs poetycki 26. OLSP”.

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 30 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w 26. OLSP. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim.

W programie spotkań przewidujemy: ogłoszenie wyników konkursów poetyckich, promocję almanachu poetyckiego, wystawę prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich placówkach oświatowych miasta i gminy Kruszwica, warsztaty i konsultacje poetyckie, warsztaty recytatorskie („Jak mówić własne wiersze”), konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, koncert muzyczny.

Postanowienia końcowe:

• Uprzejmie informujemy, że udział w OLSP jest odpłatny i wynosi 160 złotych (kwota w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji 26. olsp).
• Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie ok. 10 czerwca. Te osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach  do 25 czerwca otrzymają zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w 26. olsp.
• Po otrzymaniu zaproszenia powinno się dokonać wpłaty 160 zł. na konto podane w karcie zgłoszenia. Kserokopię dowodu wpłaty, dołączając do karty zgłoszenia trzeba będzie wysłać pod wskazany już wyżej adres wokis do 20 lipca 2014 r. (włącznie) Wcześniejszy termin wpłaty uwarunkowany jest sprawami organizacyjnymi oraz wydaniem almanachu. Przypominamy, że w almanachu ukażą się wiersze tych osób, które dokonają wpłaty i uczestniczyć będą w całym przedsięwzięciu.
• W przypadku nieobecności nagrodzonej osoby, organizatorzy spotkań w porozumieniu z jury zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania nagrody na pozostałych laureatów. Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów udziału. Dotyczy to również pozostałych uczestników.

• Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i noclegi w Pałacu w Kobylnikach.
• Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych zestawów wierszy.
• W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury.
• Prosimy zwrócić uwagę na ilość wysyłanych wierszy (4 teksty, f. A4 w 5 egz.).
• Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.


Informacji o konkursie udziela:

koordynator projektu – Krystyna Wulert, tel. 52 585 15 02, fax 52. 585 15 04, kom. 692 315 658; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane o konkursie można również uzyskac za pośrednictwem  strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka  Kultury i Sztuki w Bydgoszczy: www.wokis.bydgoszcz.com

Zapraszamy do udziału!

Współorganizatorzy:

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego
w Kruszwicy, Muzeum im. Jana Kasprowicza, w Inowrocławiu
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”

Organizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy

*****************************************************************************************************

 XXV Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

 Kruszwica - Kobylniki 12 - 15 września 2013

 **************************************************************************************************************

XXIV Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

Kruszwica - Kobylniki 13 - 16 września 2012

 

 Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń odbywają się jesienią, cyklicznie od 25 lat. Pierwsza edycja miała miejsce w Wenecji koło Żnina, kolejne w Okoninach Nadjeziornych, Minikowie i Bydgoszczy. Od 1993 roku literackie spotkania na stałe zagościły w Kruszwicy i Kobylnikach. W programie spotkań poetów odbywają sie rozmowy o poezji, warsztaty poetyckie i recytatorskie, które prowadzą znani poeci i krytycy literaccy. Priorytetem są spotkania autorskie w szkołach i przedszkolach na tertenie miasta i gminy Kruszwicy. W ramach spotkań organizujemy Noc Gwiazd - koncert na Wzgórzu Zamkowym. Kruszwicę odwiedzili m. in. tacy artyści jak: Janusz Radek, Maciej Zębaty, Ewa Dembska, Warszawska Scena Bardów, FADO, Czerwony Tulipan, Edyta Geppert , Tadeusz Woźniak, Lubelska Federacja Bardów, a w 2013 roku - Zespół Reprezentacyjny.

Organizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy

Współorganizatorzy:

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit" w Kruszwicy
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Kwartalnik Artystyczny.Kujawy i Pomorze"
Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica

Patronat medialny:

Express bydgoski
Panorama Kruszwicka
Portal Informacyjny Miasta - www.kruszwica.org

 

^ Top